Jumat, 08 Juni 2012

Agama

Manusia dan Tugas-tugasnya
A. Prosiesi kejadian manusia
Sperma = Nutfah
Pemimpin = Khalifah
Rahim = Karar/Garar
Segumpal darah = Alaqoh/Mudgah
Tulang ranga = Izam
Daging = Labma
pada usia 120 hari/4 bulan akan diberikan Roh sehingga berwujudlah bayi dan setelah 90 bulan 10 hari bayi itu lahir ke dunia.
surat Al Bagarah ayat 30: Manusia di ciptakan Allah SWT untuk menjado khalifah dimuka bumi. ada 2 peranan penting 1. Mamakmurkan bumi
 2. Memelihara dari upaya2 perusakan yang datang dari pihak manapun juga
Iman Kepada Allah SWT
Sifat-sifat Allah SWT:
 • Allah SWT bersifat Wujud (Ada) -- Adem (Tidak ada)
 • Allah SWT bersifat Qidam (Terdahulu) -- Hudus (Baru)
 • Allah SWT bersifat Baqo (Kekal) -- Fana (Binasa/Sementara)
 • Allah SWT bersifat Wadiniah (Esa satu) -- Ta Addud (
 • Allah SWT bersifat Sama (Mendengar) -- Summun (Tuli)
 • Allah SWT bersifat Bashar (Melihat) -- Umyun (Buta)
 • Allah SWT bersifat Kallam (Berfirman) -- Bukmun (Bisa)
Zakat
Zakat Emas = 2,5%
Besar zakat = Jumlah Emas X 25/100
Jumlah Emas = Besar Zakat X 100/25

Haji dan Umroh
Pengertian Haji dan Umroh menurut bahasa/etilogi haji berarti tujuan/maksud sedangkan menurut istilah, Haji a/ dengan sengaja mendatangi ka'bah (Baitullah) untuk menunaikan/mengerjakan amalan-amalan tertentu. Umroh a/ menurut bahasa artinya Ziarah, sedangkan menurut istilah berkunjung u/ melaksanakan amalan tertentu selain dari pelaksanaan ibadah haji.
Syarat-syarat melaksanakan ibadah haji:
 1. Beragama islam
 2. Berakal sehat
 3. Dewasa (Baligh)
 4. Merdeka
 5. Mampu (Biaya, kesehatan, keamanan)
Rukun haji
 1. Ihram = Memakai pakaian serba putih & tidak berjahit
 2. Wukuf = Berhenti & berkumpul di padang arafah mulai dari tergerincir matahari (12 siang) pada tanggal 9 Dzulhijjah
 3. Thawaf = Mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran
 4. Sa'i = Berlari-lari kecil diantara bukut Shafa & Marwah
 5. Tahallul = Menggunting/mencukur rambut di kepala
 6. Tertib = urut pelaksanaannya & tidak boleh bolak balik
Iman kepada para malaikat
 1. Malaikat Jibril = Menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para Nabi & Rassul
 2. Malaikat Mikail = Membagikan rezki kepada setiap makhluk hidup
 3. Malaikat Izrail = Mencabut nyawa setiap makhluk hidup
 4. Malaikat Isrofil = Meniup sangkakala pada hari kiamat
 5. Malaikat Munkar = Menanya mayat dalam kubur
 6. Malaikat Nakir = Menanya mayar dalam kubur
 7. Malaikat Rakib = Mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia
 8. Malaikat Alid = Mencatat amal keburukan manusia
 9. Malaikat Ridwan = Menjaga pintu surga
 10. Malaikat Malik = Menjaga pintu neraka
Perkembangan Islam di Indonesia
Kerajaan Samudra Pasai:
Di sumatra pada abad ke 8 sampai 15. telah berdiei berajaan pada tahun 1261M yg merupakan kerajaan islam pertama di Indonesia. kerajaan itu berada di kampung Samudra dan di sungai pasai dengan raja-raja yang memerintah.
 1. Sultan Al Malikus Shaleh
 2. Sultan Al Malikus Zahir I
 3. Sultan Al Malikus Zahir II
 4. Sultan Al Zainal Abidin
 5. Sultan Al Iskandar
Wali Songo:
 1. Mualaha Malik Ibrahim  Sunan Gersik
 2. Sunan Ampel → Raden Rahmat
 3. Sunan Bonang → Makdum Ibrahim
 4. Sunan Giri → Raden Paku
 5. Sunan Drajat → Syarifuddin
 6. Sunan Kalijaga → Raden Mas Syahid
 7. Sunan Kudur → Ja'far Shadia
 8. Sunan Muria → Raden Prawoto
 9. Sunan Gunung Jati → Syarif Hidayatullah
Penelenggaraan Jenazah
ada 4  kewajiban muslim yang masih hidup terhadap jenazah mayat yaitu:
 1. Memandikan Jenazah
 2. Mengafani Jenazah
 3. Mensholatkan Jenazah
 4. Menguburkan Jenazah
Syarat orang yang memandikan jenazah:
 1. Beragama islam
 2. Jenis kelaminnya harus sama dengan Jenazah
 3. harus mengetahui tata cara memandikan jenazah
 4. Bisa menjaga aib jenazah
 5. Orang yang memandikan tidak jijik/takut
 6. Yang memandikan a/ keluarga terdekat
Mengafani Jenazah
Untuk jenazah laki-laki di anjurkan 3halai/lapis kain kafan
Untuk jenazah perempuan 5 helai/lapis

Kain kafan u/ jenazah laki-laki diantaranya:
 • 1 lembar/lapis kain basahan & 2 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh
Untuk jenazah perempuan menggunakan 5lembar diantaranya:
 • Kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung/cadal dan kain yang menutup seluruh tubuh
Takziah a/ menurut bahasa artinya menghibur. sedangkan menurut istilah Takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud keluarga yang ditimpa musibah itu dapat diberikan kesabaran/ketabahan.


Soal:
1. Apa yang dimaksud Takziah?
 • Takziah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud keluarga yang ditimpa musibah itu dapat diberikan kesabaran/ketabahan.

2. Apa yang dimaksud Fandu Kifayah?
 • Suatu Kewajiban yang boleh diwakilkan
3. Syarat orang yang memandikan jenazah?
 1. Beragama islam
 2. Jenis kelaminnya harus sama dengan Jenazah
 3. harus mengetahui tata cara memandikan jenazah
 4. Bisa menjaga aib jenazah
 5. Orang yang memandikan tidak jijik/takut
 6. Yang memandikan a/ keluarga terdekat
4. Mengapa Portugis berhasil menguasai Sunda Kelapa?
 • Karena Portugis mendapat bantuan dari kerajaan Hindu Pajajaran
5. Apa yang memyebabkan kekalahan Denmark menyerang Portugis diMalaka?
 1. Persenjataan yang sangat sederhana
 2. Kurangnya persatuan & kesatuan
 3. Masih tergantung kepada pemimpin
6. Sebutkan tugas daripada malaikat?

 1. Malaikat Jibril = Menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para Nabi & Rassul
 2. Malaikat Mikail = Membagikan rezki kepada setiap makhluk hidup
 3. Malaikat Izrail = Mencabut nyawa setiap makhluk hidup
 4. Malaikat Isrofil = Meniup sangkakala pada hari kiamat
 5. Malaikat Munkar = Menanya mayat dalam kubur
 6. Malaikat Nakir = Menanya mayar dalam kubur
 7. Malaikat Rakib = Mencatat amal kebaikan manusia selama hidup di dunia
 8. Malaikat Alid = Mencatat amal keburukan manusia
 9. Malaikat Ridwan = Menjaga pintu surga
 10. Malaikat Malik = Menjaga pintu neraka

Rasul


Ciri ciri seorang Rasul
 1. Seorang laki laki yang sehat jasmani dan rohaninya
 2. Mempunyai akal yang sempurna
 3. berjiwa ijmah
 4. berasal dari keturunan orang baik2
Sifat-sifat Rasul
 1. Sidiq = Benar/jujur
 2. Amanah = Jujur/dapat dipercaya
 3. Tablig = Menyampaikan
 4. Fatonah = Cerdas/pintar
ada 5 orang Rasul yang memiliki Ulul Azmi (Ketabahan paling tinggi)
 1. Nabi Nuh a.s
 2. Nabi Ibrahim a.s
 3. Nabi Musa a.s
 4. Nabi Isa a.s
 5. Nabis Muhammad SAW
Dosa Besar = bahasa arabnya disebut az-zanbu, al-ismu atau ak-jurmu. dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah allah swt yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan allah yang hukumnya haram
Dosa Besar Thd allah SWT
 1. Syirik = menyekutukan allah dengan sesuatu yang lain mengangap ada kekuatan lain selain allah bahkan melebihi allah
 2. Kufur = Mengingkari adanya allah swt dan segala ajarannya yang disampaikan nabi dan rasulnya
 3. Nifak = tidak sesuainya antara ucapan dan perbuatan (munafik) berbicara selalu dusta, berjanji selalu diingkari, dipercaya selalu mengkhianati
 4. Fasik = Mengetahui akan suatu hukum tp tidak mau melaksanakannya mengetahui akan suatu larangan tetapi tidak mau meninggalkannya.
Pernikahan
Nikah = suatu perjanjian antara seorang laki laki dengan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan2 agama
Hukum Nikah
 1. Sunah = lain punya niat untuk menikah juga mempunyai kemapanan (materi/non materi)
 2. Makruh = Seorang yang ingin menikah namun masih belum mempunyai kemapanan hidup
 3. Wajib = Seorang yang ingin menikah dan sudah mempunyai kemapanan hidup serta dikhawatirkan berbuat dosa (Jinah)
 4. Haram = Seorang menikah dengan niat yang tidak baik 
Rukun Nikah = Sesuatu yang harus ada dalam pernikahan jika salah satu tidak ada maka pernikahan itu dianggap bata/tidak sah
 1. Calon istri
 2. Calon suami
 3. Wali nikah - Wali nasab (Mempunyai hubungan darah) - Wali Hakim (Yg ditunjuk apabila wali nasab tidak ada / berhalangan) 
 4. 2 orang saksi
 5. Akad nikah (dalam ijab khabul)
Ijab = ucapan penyerahan dari wali pengantin perempuan kepada pengantin laki2
Khabul = Ucapan penerimaan dari pengantin laki laki kepada wali pengantin perempuan
Masa iddah = masa mennggu bagi wanita yang dicerai suaminya
Tujuan masa iddah
 1. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang telah bercerai untuk bersatu kembali
 2. untuk mengetahui apa istri yang dicerainya hamil atau tidak
Macam masa iddah
 1. Wanita yang dicerai mati suaminya dan tidak hamil (4 bulan 10 hari)
 2. Wanita yang dicerai hidup suaminya sedangkan ia hamil (40 hari setelah melahirkan)
 3. Wanita yang dicerai suaminya dan ia tidak haid lagi (3 bulan)
 4. Wanita yang dicerai suaminya dan haidnya masih lancar (3 kali suci)
 5. Wanita yang dicerai suaminya dan belum pernah digauli (tidak ada masa iddah)
Rujuk = Bersatunya kembali suami istri yang bercerai kepada ikatan pernikahan semula
undang2 nikah RI No 1 1974
 
Tafsili = harus menyakini akan kebenarannya mengetahui isi ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari
Ijmali = harus percaya saja untuk mengamalkannya tidak diwajibkan
Wakaf
   Menahan menurut syara (agama) berarti menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan mendapatkan keridhoan dari allah swt
Rukun wakaf
 1. Wakif = orang yang menyerahkan harta wakaf (orang atau badan hukum)
 2. Mauquf alaih = pihak yang menerima harta wakaf (nazhir)
 3. Mauquf = Harta benda yang diwakafkan
 4. Siqhat = Ikrar serah terima wakaf
Syarat harta yang diwakafkan
 1. Harta benda itu dalam keadaan siap untuk diwakafkan
 2. Harta benda itu memiliki daya tahan lama
 3. Harta benda itu mempunyai nilai
Dasar perwakafan diindonesia
 1. Peraturan pemerintah no 28 1977
 2. Peraturan mentri dalam negeri no 1 1977
 3. Peraturan mentri agama no 1 1998     


Tidak ada komentar:

Posting Komentar